دانش آموختگان

 

​مسئول دانش آموختگان:  حسن قاسمی

شماره تماس:  38253389 -38253376-083 داخلی 18

کارشناس دانش آموختگان: ارسلان رستمی

شماره تماس:   38253389 -38253376-داخلی 17

 
تعداد بازدید:۲۷۵