مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران

مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران

این مرکز در سال 1391توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز نمود. این مرکز دارای کارگاه کامپیوتر و آزمایشگاه آناتومی است.

  نام رئیس مرکز: رحیم گلی گرمخانی

شماره تلفن: 37236060-083-0837272023

نشانی پستی:کرمانشاه، خیابان تختی(گمرک سابق)، روبروی اداره کل گمرکات استان، مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران