معاون علمی

تعداد بازدید:۴۴۰۷
معاون علمی

معاون علمی: دکتر سلیمان شفیعی

شماره های تماس: 38253376-083 و 38253389-083 داخلی 23