اداره برنامه‌ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۶۵۰

کارشناس مسئول اداره برنامه‌ریزی درسی و گسترش آموزش عالی: مهندس ارسلان رستمی

شرح وظایف:

گسترش آموزش عالی مهارتی

 • بررسی درخواست‌های تأسیس مراکز آموزش علمی کاربردی 
 • زمان‌بندی و انجام بازدیدهای تخصصی از مکان پیشنهادی مراکز آموزشی جدید
 • برگزاری نشست «کمیته هماهنگی استانی گسترش» جهت اعلام نظر در خصوص تأسیس مرکز جدید و گزارش نتیجه بازدید تخصصی به کمیته

درخواست دوره پذیرش دانشجو

 • احصا و تهیه نیاز آموزشی استان با کمک مراکز آموزشی و با استفاده از ظرفیت کمیته هماهنگی استانی گسترش 
 • تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای و تحلیلی از نتایج پذیرش هر دوره 
 • بررسی درخواست دوره‌های (تمدیدی و جدید) مراکز آموزش علمی کاربردی موجود در پذیرش‌های نیمسال اول و نیمسال دوم
 • تطبیق درخواست دوره‌های واصله با نیاز آموزشی استان
 • تطبیق درخواست دوره‌های واصله با نتایج گزارش‌های تحلیلی پذیرش دوره‌های قبلی
 • زمان‌بندی و انجام بازدیدهای تخصصی از مراکز آموزشی جهت بررسی امکانات و فضای آموزشی جهت دوره‌های درخواستی جدید
 • برگزاری نشست «کمیته هماهنگی استانی گسترش» جهت اعلام نظر در خصوص دوره‌های درخواستی مراکز آموزشی، تهیه صورت‌جلسه و ثبت نتایج آن در سامانه گسترش
 • ارسال مستندات درخواست دوره‌های جدید به دفتر گسترش آموزش عالی ستاد مرکزی و بارگذاری آن‌ها در سامانه گسترش

کمیسیون برنامه‌ریزی درسی واحد استان کرمانشاه

 • وصول پیشنهادهای تدوین یا اصلاح سرفصل دروس دوره‌های مقطع‌دار 
 • وصول پیشنهادهای تدوین یا اصلاح سرفصل دروس دوره‌های کوتاه‌مدت (تک درس و تک پودمان)
 • تشکیل جلسه کمیسیون برنامه‌ریز درسی استانی جهت بررسی پیشنهادهای تدوین یا اصلاح سرفصل دروس واصله
 • اعلام پیشنهادهای تدوین یا اصلاح سرفصل دروس دوره‌های مقطع‌دار تصویب شده به کمیسیون برنامه‌ریزی درسی ستاد مرکزی جهت تصویب نهایی
 • ثبت سرفصل‌های دروس دوره‌های کوتاه‌مدت (تک درس و تک پودمان) تصویب شده در سامانه ساتب جهت استفاده در سطح استان 

 

شماره تماس: 38253389-38253376-(083) داخلی 11