اداره برنامه‌ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۲۶۵
اداره برنامه‌ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

کارشناس مسئول اداره برنامه‌ریزی درسی و گسترش آموزش عالی: مهندس اردوان حریری

             شرح وظایف:

  • گسترش آموزش عالی
  • کمیسیون برنامهریزی درسی واحد استان کرمانشاه
  • اجرای دوره­‌های آموزشی کوتاه‌­مدت تک درس و تک پودمان

شماره تماس: 38253389-38253376-083 داخلی 19

فراخوان دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه جهت برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت